Política de privacitat

DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES:

Identitat ADMINISTRACIÓN DE FINCAS LAYES, S.L.
NIF B-58118019
Adreça postal: C/ BALMES, 357 ÀTIC (08006) BARCELONA
Telèfon 932 128 658
Correu electrònic: info@fincaslayes.com

DADES DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES:

Adreça postal: C/ Mallorca 1-23 2n pis Despatx 7B
Correu electrònic dpd@extradat.es

FINALITAT AMB LA QUAL ES TRACTEN LES SEVES DADES

Tractem les seves dades de caràcter personal per a les següents finalitats:

 • Gestió administrativa i comercial de clients i proveïdors
 • Gestió i comunicació de les consultes en la web.

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les seves dades es conservaran:

 • Mentre es mantingui la relació comercial
 • Les dades es conservaran durant el temps necessari per a acomplir les obligacions legals que obliga la legislació vigent i prescripció de responsabilitats
 • Les dades personals proporcionades es conservaran fins que se sol·liciti la supressió per l’interessat
 • Durant el període de conservació per obligació legal i prescripció de responsabilitats, les dades es conservaran bloquejades
 • En el moment en què expirin els terminis de conservació, les dades seran destruïdes.

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

 • El tractament es realitza basant-se en una relació contractual
 • El tractament es realitza basant-se en el consentiment de l’interessat.

DESTINATARIS DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL I TIPUS DE DADES QUE ES TRACTEN

Les seves dades es conservaran:

 • Les dades se cediran, en cas necessari a: bancs i caixes, administracions públiques, als encarregats del tractament que donen diferent suport a ADMINISTRACIÓN DE FINCAS LAYES, S.L., així com als tercers necessaris amb els quals sigui obligada per llei la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat.

ELS DRETS DELS INTERESSATS

Quins són els seus drets?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l’ADMINISTRACIÓN DE FINCAS LAYES, S.L. està tractant dades personals que li interessin, o no
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les seves dades inexactes o, en tot cas, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recaptades
 • Els interessats tenen dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals
 • En determinades circumstàncies previstes en l’article 18 del RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions
 • En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals, que li incumbeixin, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.

Com pot exercir els drets?

 • Mitjançant un escrit dirigit a ADMINISTRACIÓN DE FINCAS LAYES, S.L., C/ BALMES, 357 ÀTIC (08006) BARCELONA
 • Mitjançant un escrit dirigit a ADMINISTRACIÓN DE FINCASS LAYES, S.L. a l’adreça de correu electrònic: info@fincaslayes.com

Quines vies de reclamació existeixen?

 • Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.